Wetenschappelijke gezondheisdsartikelen

Vitamine B12

Bron: Diesel


Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.

Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.
28 juni - 2011
Actieve B12 versus inactieve B12
Vergelijk verschillende cobalamine vormen: methylcobalamine en adenosylcobalamine versushydroxycobalamine en cyanocobalamine.
De tot nu toe bekende cobalamine vormen dienen op huntoepassingsgebiedte worden beoordeeld en vergeleken -- het is van belang de nuances te onderkennen en geenappelsmetperente vergelijken. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. Het cobalamine molecuul is opgebouwd uit een kern, en nucleotide, een suiker, een riboside en een uitwisselbare restgroep (R)
Chemische structuurformule B12
 

 
 
 
 
De vorm van de restgroep bepaalt welke naam het cobalamine krijgt.
De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxo-cobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.
In het lichaam komen o.a 3 verschillende vormen voor:

* Hydroxocobalamine -- komt in kleine hoeveelheden voor in de weefsels en plasma

*Methylcobalamine -- komt vooral voor in plasma
*Adenosylcobalamine -- maakt voor 80% deel uit van de cobalaminen in het lichaam en bevindt  
   zich vooral in de mitochondriën
Methyl-Cobalamine (Me-Cbl) en Adenosyl-Cobalamine (Ado-Cbl) zijn beide actieve vormen van B12 deze co-enzym vormen van vitamine B12 hebben belangrijke biochemische en therapeutische voordelen in vergelijking met andere niet actieve vormen van B12 o.a Cyano-Cobalamine (Cn-Cbl) en Hydroxy-Cobalamine (Oh-Cbl).
Het voordeel van methyl- en adenosyl-cobalamine ten opzichte van cyano- of hydroxocobalamine is onder meer dat beide co-enzymen directbiologisch actiefzijn zonder dat zij een hele transformatie keten hoeven te doorlopen naar de actieve cobalamine vormen. Onvolkomenheden in het traject van conversie c.q. omzetting in meerdere stappen van cyano- of hydroxocobalamine naar een biologisch actieve vorm door gebrekkige enzymwerking zijn mogelijk en niet ongewoon -- diverse patiënten kunnen één of meerdere stappennietvolledig dan wel onvoldoende maken.
 
 
 
De reële mogelijkheid bestaat dat een B12 patiënt het aanbod cyano- of hydroxo-cobalamineniet volledigkan omzetten -- of slechts eenminimale hoeveelheidnaar één of beide actieve cobalaminen.
Diverse B12 patiënten met conversie c.q. methylatie problemen kunnen bij gebruik van Cn-Cbl en/of Oh-Cbl injecties onvoldoende respons ervaren met deze behandelingswijze. Helaas valt dit niet in de B12 bloedwaarde af te lezen -- de bloedwaarde zalimmers stijgenmet de ingestelde therapie, een B12 bloedwaarde geeft immers een totaal waarde aan van alle aanwezige cobalaminen.
Een stijging van de B12 bloedwaarde tijdens de behandeling met cyano- of hydroxy-cobalamine injecties zegt niets meer over het tekort -- het laat alleen maar zien dat je B12 injecties krijgt. Deze waarde zegt niets over de werkelijke waarde op weefselniveau -- de B12 bloedwaarde kan dan ook niet gebruikt worden om uitspraken te doen over de effectiviteit van de behandeling!
Een stijging van een B12 bloedwaarde met gebruik van bijvoorbeeld Me-Cbl en Ado-Cbl smelttabletten is eveneens van generlei waarde en zegt net zo min iets over de werkelijke waarde op weefselniveau -- deze B12 bloedwaarde kan ook niet gebruikt worden om uitspraken te doen over deze wijze van behandeling!
Voor beide hulprichtlijnen geldt:laat die B12 bloedwaarden loszowel bij gebruik van cyano- en of hydroxo-cobalamine injecties dan wel bij gebruik van Me-Cbl en Ado-Cbl smelt tabletten --het gaat primair om het welbevinden van patiënt en het verminderen van het klachtenpatroon!
 
Welke vorm van Vit.B12 is de beste?
Cyano-cobalamine(Cn-Cbl)is een synthetische vorm van B12 deze stabiele vorm wordt het meest gebruikt in voedingssupplementen. Het komt van nature nauwelijks voor in het lichaam -- hetis een synthetische chemische stof die ons lichaam niet kan gebruiken zonder conversie.Cn-Cbl heeft de laagste biologische activiteit, deze vorm moet in de lever worden omgezet naar een meer biologische actieve vorm. Sommige mensen ondervindengeen profijtvan behandeling met Cn-Cbl door gebrek van assimilatie c.q. een inefficiënte conversie. Het duurt 1 á 2 maanden voor cyano-cobalamine is omgezet in de actieve B12 -- ervan uitgaande dat er voldoende aanbod is van de benodigde co-factoren. 
Hydroxocobalamine(Oh-Cbl) is net als cyano-cobalamine eenniet actieveB12 vorm, het is eenvoorlopervan de actieve B12 co-enzym vormen. Beide cobalamine vormen dienen te worden omgezet in een biologisch actieve vorm, waarvoor een methyldonor (MTHF) in de methylatie cyclus is vereist.
Deze vorm (Oh-Cbl) van B12 is redelijk stabiel en wordt bij voorkeur gebruikt in injecties. Hydroxo-cobalamine en methyl-cobalamine gebruik is te prefereren boven cyano-cobalamine in het behandelen van neurologische aandoeningen. Bij het voorkomen van duidelijk op de voorgrond tredende neurologische symptomen is hydroxo-cobalamine en methyl-cobalamine superieur ten opzichte van het gebruik van cyano-cobalamine.
Een aantal voordelen van hydroxocobalamine gebruik. Deze cobalamine vorm participeert bijzonder in detoxificatie van cyanide, een overschot aan cyanide in de weefsels blokkeert de conversie van cyano-cobalamine naar methyl-cobalamine of adenosyl-cobalamine. Cyanide niveaus zijn kenmerkend verhoogd in o.a rokers. Het is met name de affiniteit van hydroxocobalamine molecuul die bindt met het cyanide molecuul.
Hydroxocobalamine injecties in grote hoeveelheden wordt in bijzonder gebruikt alsantidoteofteweldetoxbij mensen die hebben bloot gestaan aan rookvergiftiging bij brand en tevens is het een bruikbare therapeutische antagonist in cyanide detox bij Tobacco Amblyopia patiënten. Hydroxocobalamine heeft de opmerkelijke eigenschap stikstofoxide NO te neutraliseren.
Een van de kenmerken bij CVS/ME patiënten is de aanwezigheid van een teveel aan NO verbindingen, veel patiënten zijn daarom gebaat bij het gebruik van Oh-Cbl B12 injecties in het bestrijden van o.a. deextremevermoeidheid. De hydroxocobalamine gaat daarbij een binding aan met peroxynitiet ONOO, wateen sterke oxidant is die veel schade kan aanrichten in het lichaam. NO is het startpunt van de vicieuze stikstof/peroxyniet cyclus, hydroxocobalamine kan NO effectief weg vangen. Omdat NO het startpunt is van deze cyclus kan deze cobalamine vorm gebruikt worden voor het naar beneden regelen van deze cyclus -- theorie Martin Pall.
 

 

Methylcobalamine(Me-Cbl)is de unieke vereiste co-enzym vorm van B12 in de methylatie cyclus en wordt beschouwd als de meest biologische actieve vorm van B12 in het lichaam, vooral in de hersenen en het zenuwstelsel, door vele onderzoekers. Dit betekent dat je lichaam deze vorm kan gebruiken zoals het is en er geen metabolische omzettingen zijn vereist. Me-Cbl en MTHF (methyltetrahydrofolaat) zijn cruciaal in het elimineren van teveel dan wel het verlagen van het aminozuur homocysteine dat schadelijk en toxisch wordt bij een (te) hoge concentratie in het lichaam.Homocysteine is een stofwisselingsproduct in het bloed dat zich opstapelt als er een tekort aan Vit.B12 en foliumzuur is.Een Hct bloedbepaling waarde kan hier meer inzicht over geven.
Eenvuistregelvoor de homocysteine waarde die je kunt hanteren is jeleeftijddelen door10en de uitkomst vermenigvuldigen met2.De gemeten Hct waarde mag niet hoger zijn dan de uitkomst van deze vuistregel.
Me-Cbl is de enige vorm van B12 die direct kan deelnemen aan het homocysteinemetabolisme.Het omzetten van homocysteïne in methionine via methyl B12 genereert daarnaast een verhoogd aanbod van SAMe (S-adenosyl methionine), de belangrijkste methyl donor in het lichaam. SAMe doneert zijn methylgroep aan meer dan 80 methylatie reacties met betrekking op DNA, RNA, proteïnen,fosfolipiden en synthese van het hormoon epinefrine (neurotransmitter) uit norepinefrine. Sommige voordelen van Me-Cbl, zoals de bescherming tegen neurotoxiciteit, lijken ontleend te zijn aan een verhoogde productie van SAMe.
 
 

Alzheimer patiënten hebben minder B12 in hun spinale vloeistof dan mensen zonder deze aandoening -- zij hebben ook minder SAMe de stof die nodig is om cobalamine te methyleren naar methylcobalamine de biologische actieve vorm. Het falen van een B12 behandeling bij deze patiënten, dan wel het optreden van onvoldoende verbetering bij Alzheimer patiënten met een B12 tekort, in sommige studies kan worden veroorzaakt door hun onvermogen om B12 te activeren in de hersenen. Me-Cbl is al gemethyleerd het vereist geen SAMe.

 
Me-Cbl stimuleert o.a. zenuwcel regeneratie en is de cobalamine vorm die tevens deblood brain barrierekan passeren.VanMe-Cbl is experimenteel (ratten) aangetoond dat het neuronen beschermt tegen het toxische effect van teveel glutamaat, een neurotransmitter. Hersencellen gebruiken glutamaat als neurotransmitter, helaas is glutamaat echter een tweesnijdend zwaard: het kan ook hersencellen doden.
Me-Cbl is belangrijk bij de productie van neuro transmitters o.a. dopamine, serotonine en norepinefrine.
Veelbelovend is dat uit studies blijkt dat Me-Cbl de vorm van B12 is die werkzaam is in het reguleren van o.a. de circadian rhytms oftewel slaap-waak cyclus Me-CBl werkt namelijk op de pijnappelklier -- deze klier regelt de afgifte van melatonine dat ook wel hetslaaphormoonwordt genoemd vanwege het effect op de slaap.
Me-Cbl heeft een positieve uitwerking op de mucosa (slijmvlies) en endotheel (binnenste bekleding van bloed- en lymfvaten) en epitheel (huid) weefsel.
B12 patiënten met vals hoog normale bloedwaarden door leveraandoeningen -- beschadiging door o.a. hepatitis en/of levercirrose van onbekende origine of beschadigingen veroorzaakt door alcoholisme kunnen beter worden behandeld met Me-Cbl. De B12 cyano- en/of hydroxocobalamine molecuul kan door lever beschadigingen niet adequaat genoeg worden gemethyleerd naar de biologische actieve vorm die nodig is voor de hersenfuncties.
Adenosylcobalamine(Ado-Cbl)is een andere in hoge mate actieve co-enzym vorm van B12 en is vereist in de formatie van myeline en nucleo protein synthese in de mitochondriën -- de energiefabriekjes in de spieren -- welke essentieel zijn in het energie metabolisme.Ongeveer 80% van de adenosylcobalamine wordt gevonden in de mitochondriën en niet in het bloed plasma.Methylcobalamine wordt niet gevonden in de mitochondriën, het is aanwezig in bloed plasma en bepaalde andere lichaamsvloeistoffen zoals CSF cerebral spine fluid en in het cytosol -- vloeistof waarin alle celorganen drijven en waar de meeste metabole processen plaats vinden.
Ado-Cbl is betrokken bij het koolhydraat- en vetzuur metabolisme. Feit is dat Ado-Cbl een direct biologische actieve vorm is die niet hoeft te worden omgezet of te wel het is direct bruikbaar op de plekken waar het nodig is. Eenfunctionele markervoor het aantonen van een gebrek aan Ado-Cbl is een MMA (methylmalonzuur) bloed of urine bepaling. Een uitputting van Ado-Cbl resulteert in een verhoging van de MMA concentratie in het bloed of urine. De MMA waarde wordt beïnvloed door het toedienen van Ado-Cbl, dit in tegenstelling totMe-Cblwelke cobalamine vorm direct werkt op een verhoogde homocysteine waarde.
Ado-Cbl heeft een cruciale rol in deKrebs cyclus,ook wel citroenzuur cyclus genoemd, en nog een paar andere functies maar deze zijn minder groot -- maar minstens zo belangrijk. DeKrebs cyclusis een proces dat zorgt dat voedingsstoffen en zuurstof worden omgezet inenergie in de cellenwaardoor je kan leven, bewegen en kan functioneren. Ado-Cbl heeft voornamelijk zijn werk in de “cristae” van de mitochondriën -- dat is een bepaald soort “cel organel” een kleine cel in de cellen met zeer speciale functies. Spiercellen hebben bijvoorbeeld veel mitochondriën omdat zij veel zware arbeid moeten kunnen verrichten. Zenuwcellen hebben ook een behoorlijk aantal mitochondriën omdat denken, voelen etc. ook energie-intensief is.

Beide actieve B12 vormen hebben duidelijke voordelen door hun biologische beschikbaarheid.Hydroxo-cobalamineencyano-cobalaminedienen beide te worden omgezet in een biologisch actieve vorm, waarvoor een methyldonor -- Methyltetrahydrof�olaat (MTHF) in de methylatie cyclus is vereist.Patiënten met problemen in de zo gehetenmethylatie cycluskunnen meer gebaat zijn met één of beide actieve B12 vormenMe-Cbl en Ado-Cbl dezefungerendan alsbypassin hetomzeilenvan een“methylatie block”
Van beide direct werkzame cobalaminen is Me-Cbl superieur in zenuwgeneratie en met name demethionine synthesein de hersenen functioneert daardoor beter. Ado-Cbl is o.a. van groot belang in de cel mitochondriën -- energiehuishouding.
 
Reparaties aan zenuwen bij B12 patiënten in zijn algemeenheid

De voorkeur qua gebruik van hydroxo-cobalamine of methyl-cobalamine als grondstof bij zenuwreparatie is wel degelijk van belang. Elke dag een hoeveelheid methyl-cobalamine is van eminent belang voor dagelijks onderhoud c.q. herstel, reparatie van o.a. zenuwen en de hormoonhuishouding o.a. aanmaak van neurotransmitters -- serotonine, melatonine en dopamine etc. Wanneer door een stoornis in demethylatie cyclusslechts een minimale hoeveelheid methyl-cobalamine kan worden gevormd uit de hydroxo-cobalamine injecties zal hetrendementaan biologisch actieve cobalaminen van gereduceerde waarde zijn -- in die zin moet het lichaam voorzien worden van een dagelijkseextrahoeveelheid methyl-cobalamine. Adenosyl cobalamine kan worden gevormd uit het aanbod methylcobalamine.
Redenen waarom Vit.B12 niet werkt
Patiënten gebruiken een niet biologisch actieve vorm van B12. De orthodoxe onderzoek resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op het gebruik van cyano- of hydroxycobalamine deze zijn steekhoudend en geldig in het reduceren van vergrootte rode bloedcellen in de behandeling van Pernicieuze anemie.
Sommige mensen zijn echter niet in staat Cn-Cbl of Oh-Cbl om te zetten naar de biologisch actieve vormen door meer of mindere mate gebrek aan een enzym. Een serieus B12 tekort is een methyl-cobalamine dan wel een adenosyl-cobalamine tekort.
Wanneer hydroxo-cobalamine niet naar behoren kan worden omgezet naar methyl-cobalamine dan blijven neuro klachten aanwezig en zijn hydroxo-cobalamine injecties niet efficiënt genoeg voor herstel.Behandelingalleenmet cyano-of hydroxycobalamine heeft geen tot weinig effect op een meerderheid van diverse symptomen. De meeste schade veroorzaakt door een tekort aan actieve B12 heelt niet bij deze patiënten. De veronderstelling dat een ieder hydroxy-cobalamine voldoende kan omzetten voor het helen van alle B12 deficiëntie symptomen is een dwaling.
De richtlijnen beschreven in het Farmacotherapeutisch kompas c.q. bijsluiters hydroxycobalamine ampullen producerende fabrikanten zijn merendeels gestoeld op de profylaxe en therapie bijVit.B12 deficiëntie bij megaloblastaire -- pernicieuze -- anemie, al dan niet gepaard gaande met neurologische aandoeningen, ten gevolge van o.a. maagresectie, atrofisch maagslijmvlies en andere aandoeningen die leiden tot slechte enterale resorptie van Vit.B12. Bij duidelijk neurologische afwijkingen wordt:1000 mcg één-à tweemaal per week gedurende bijv. 2 jaar geadviseerd.
Diverse B12 patiënten met stoornissen in de methylatie cyclus vallen buiten dit profiel, enerzijds door het ontbreken van een anemie anderzijds doordat de B12 bloedwaarden bij patiënten met methylatie problemen sub normaal kunnen zijn -- met echter al de aanwezigheid van duidelijke neurologische klachten. Patiënten met problemen in de cobalamine omzetting -- hydroxycobalamine naar methyl- en adenosylcobalamine -- vallen buiten de richtlijnen van dit behandel kader.
De bewering dat na 2 jaar hydroxocobalamine injecties de klachten die er dan nog zijn alsrestklachtenkunnen worden beschouwd is louter gebaseerd op het gebruik van dezeinactievecobalamine vorm. Er zijn groepen B12 patiënten die zelfs na jaren gebruik van Oh-Cbl injecties met dagelijks inpassen van beide actieve cobalamine vormen wel degelijk progressie maken in herstel. Bij deze groep patiënten zijn de periodieke B12 hydroxycobalamine injectiesalleenniet algeheel toereikend voor herstel doch zeer bruikbaar voor deels onderhoud en behoeden voor verdere achteruitgang.
Methylatie cyclus
De methylatie cyclus is een biochemische route benodigd in de vervaardiging van DNA, RNA, fosfolipiden – myelineschede van de zenuwen, neurotransmitters, bijnierhormonen en meer dan 100 enzymen. Een volledig functionele methylatie cyclus is nodig voor tal van detoxificatie reacties.
Methyl donoren zijn o.a foliumzuur, betaine, methionine en S-adenosylmethionine (SAMe)
Methylerings afwijkingen kunnen de volgende problemen veroorzaken:
*productie vermindering van diverse neurotransmitters -- serotonine, melatonine en dopamine
   etc.
*productie vermindering van bijnierhormonen en meer dan 100 enzymen.
*verminderd vermogen van detoxificatie o.a. verhoogde c.q. schadelijke niveaus van
  homocysteine is het gevolg van hypo-methylatie.
*productie vermindering van cellulaire energie.
Devier betrokken hoekstenen in de methylatie cyclus zijnmethionine, S-adenosylmethionine (SAMe), S-adenosylhomocysteine (SAH) en homocysteine (Hct).Deze hoekstenen hebben betrekking op de regeneratie van methionine uit homocysteine.  
Methylatie cyclus stoornis
Een percentage B12 patiënten zijn niet in staat door gebrek dan wel onvoldoende enzym werking deinactievecobalamine vormen cyano- en hydroxycobalamine om te zetten in deactievemethyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.
O.a. de volgende mogelijkheden kunnen van toepassing zijn bij een conversie “methylatie” probleem.
*Gebrek aan enzym om cyano-cobalamine om te zetten naar methyl-cobalamine ofwel adenosyl- 
   cobalamine.
*Gebrek aan enzym om hydroxy-cobalamine om te zetten naar methyl-cobalamine  ofwel  
   adenosyl-cobalamine 
*Gebrek aan enzym om methyl-cobalamine om te zetten naar adenosyl-cobalamine.
*Gebrek aan enzym om adenosyl-cobalamine om te zetten naar methyl-cobalamine.
*Gebrek aan enzym om foliumzuur om te zetten naar methyl-folaat.
Bij eenmethylatieprobleem, zijn de cyano en hydro injecties praktisch ineffectief. Om dit probleem te omzeilen kan je bijvoorbeeld sublinguaal B12 smelt tabl. alsbypassgebruiken in je behandeling om te ervaren door ondervinding of je aan dit profiel voldoet. Dit dienen dan wel smelt tabletten te zijn met de actieve co-enzym vormen van vitamine B12, dus Me-Cbl en Ado-Cbl smelttabletten.

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans